Super User

<p>Chọn loại thiết bị của bạn:</p>

 

Android (Slot Only)

Android (Slot Only)

 

 

Android (Live Games)

Android (Live Games)

 

 

Windows Computer

Windows

 

 

Super User

Chọn loại thiết bị của bạn:

* Lưu ý: Đối với iPhone, sau khi tải xuống, bạn cần TRUST nhà phát triển trước khi có thể chạy ứng dụng. Vui lòng đi đến "Setting"> "General"> "Device Management" > "TRUST" > "All Continental Trading Sdn Bhd"

 

Iphone IOS

IOS

 

 

Android Phone

Android

 

 

Windows Computer

Windows

Super User

Chọn loại thiết bị của bạn:

 

Android (Slot Only)

Android(Slot Only)

 

 

Android (Live Games)

Android (Live Games)

 

 

Windows Computer

Windows

 

 

Play In Online

Play Online

Super User

Chọn loại thiết bị của bạn:

* Lưu ý: Đối với iPhone, sau khi tải xuống, bạn cần TRUST nhà phát triển trước khi có thể chạy ứng dụng. Vui lòng đi đến "Setting"> "General"> "Device Management" > "TRUST" > "All Continental Trading Sdn Bhd"

 

Iphone IOS

IOS

 

 

Android Phone

Android

 

 

Windows Computer

Windows

Super User

Chọn loại thiết bị của bạn:

* Lưu ý: Đối với iPhone, sau khi tải xuống, bạn cần TRUST nhà phát triển trước khi có thể chạy ứng dụng. Vui lòng đi đến "Setting"> "General"> "Device Management" > "TRUST" > "All Continental Trading Sdn Bhd"

 

 

Android Phone

Android

 

Super User

Chọn loại thiết bị của bạn:

* Lưu ý: Đối với iPhone, sau khi tải xuống, bạn cần TRUST nhà phát triển trước khi có thể chạy ứng dụng. Vui lòng đi đến "Setting"> "General"> "Device Management" > "TRUST" > "All Continental Trading Sdn Bhd"

 

Iphone IOS

IOS

 

 

Android Phone

Android

 

 

Windows Computer

Windows